classiera loader

Adatvédelmi Tájékoztató

Dronegram.net Adatvédelmi Tájékoztató

A Dronegram.net (Weboldal) és a Weboldal Felhasználóinak és a Weboldal Böngészői számára.

A Dronegram.net kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései során az Ön személyes adatainak védelmét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa.

1.             Irányadó jogszabályok

A Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2.             A tájékoztató célja, érvényessége

A tájékoztató célja, hogy kellő ismereteket nyújtson a Dronegram.net által alkalmazott, az Ön személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről a Weboldal megfelelő használatához szükséges regisztrációhoz kapcsolódóan. Jelen tájékoztató 2019. február 1-jétől visszavonásig érvényes. A Dronegram.net fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a Weboldalon bejegyzésként a Felhasználók és az internetböngészők számára hozzáférhetővé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a Weboldal üzemeltetőjének

hatáskörébe tartozik.

2.       Az adatkezelő megnevezése

A Weboldal az Ön személyes adatainak kezelését a GDPR rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Adatkezelő Dronegram.net  
Kapcsolattartó Breszkovics Botond  
Kapcsolattartó elérhetőség breszkovicsb@gmail.com +36/ 20-80-72-450

3.       A regisztrációhoz és a Weboldal használatához megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1.         Regisztrációs adatok

A regisztráció során Ön köteles megadni az alábbi adatokat:

 • Ön valós e-mail címe
 • Ön jelszava

3.2.         Regisztráció elérhetősége

A Weboldalon életkori korlátozás nélkül lehet Felhasználónak regisztrálni. A Weboldal nem tartalmaz olyan tartalmakat, nem biztosít olyan lehetőséget, nem tartalmaz olyan funkciót és egyéb Weboldal tulajdonságok sem alkalmasak arra, hogy a gyermekek (16. életévét be nem töltött személy) szellemi- és erkölcsi fejlődését hátrányosan befolyásolhatnák.

3.3.         Meghatározott funkciók használatának regisztrációhoz kötöttsége

A Weboldal meghatározott funkcióit pl. hirdetésfeladás, csak regisztrált Felhasználók vehetik igénybe.

3.4.         Regisztráció során és azt követően megadott adatok rögzítése

A Felhasználó regisztrációja során a 3.1. pontban megadott adatai valamint a Felhasználó önálló és szabad belátása alapján a 3.5. pontban megadott adatait a Weboldal elektronikus nyilvántartási rendszerében rögzíti.

3.5.          A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Weboldalon az adatkezelés az alábbi táblázatban feltüntetett adatokkal a hozzájuk kapcsolódó célok alapján történik.

Kezelt adatok megnevezése Adatkezelés célja
Az Ön vezetékneve és keresztneve A Weboldal az Ön azonosítása továbbá az Önnel történő kapcsolattartás céljából kezelheti.
Bio A Weboldal az Ön által megadott bemutatkozás más Felhasználók és Internetböngészők számára történő bemutatkozásként szolgáló információként történő megjelenítés céljából kezelheti.
Telefonszám, Mobiltelefonszám A Weboldal kapcsolattartás céljából kezelheti.
Ön weboldalára mutató link Ezt az adatot az Ön weboldalának mások által történő megismerése illetve amennyiben Ön Felhasználó-vállalkozásnak minősül és önálló online áruházzal (webáruház) rendelkezik, e webáruház látogatottsági szintjének növelése elősegítése érdekében kezeljük.
E-mail cím Ezt az adatot a Weboldalra történő sikeres Felhasználói regisztráció illetve az Önnel történő elektronikus kapcsolattartás céljából kezeljük.
Ország A Weboldal esetlegesen az Ön által közzétett hirdetések tárgyát képező dolgok és/vagy szolgáltatások megtalálhatóságának meghatározása érdekében kezelheti.
Megye
Város
Irányítószám
Cím
Az Ön: Facebook oldalára mutató link Twitter oldalára mutató link Google Plus oldalára mutató link Instagram oldalára mutató link Pinterest oldalára mutató link LinkedIn oldalára mutató link Vimeo oldalára mutató link Youtube oldalára mutató link A Weboldal az Önnel történő közösségi oldalokon történő kapcsolattartás céljából kezelheti.
Tartózkodási hely (kereső sáv) A Weboldal az Ön illetve az Ön hirdetései tartózkodási helyének azonosítása céljából kezelheti
Profilkép A Weboldal az Ön esetleges azonosítása végett kezelheti.
Google Analytics A Weboldal látogatottságának, anonim módon történő, a Weboldal saját statisztikai célú felhasználása céljából.

3.5.1.     Az adatkezelés jogalapja

A Dronegram.net az Ön személyes adatainak kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk a) pontjára alapítja.

3.5.2.     Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok

Az Ön vezeték és keresztnevét, országát, megyéjét, városát, címét, telefonszámát, mobiltelefonszámát. közösségi oldal linkjeit, tartózkodási helyét, profilképét a Weboldal kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Ezeket az adatokat tehát Ön nem köteles megadni, azonban ezek hiányában a Weboldal számos kényelmi szolgáltatását nem tudja biztosítani. Ön hozzájárulását bármikor visszavonhatja, időbeli korlátozás nélkül, az Ön „Profilbeállítások” felületen. A visszavonás nem érinti a megelőzően a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, illetve azon Weboldalhasználati jogosultságokat, amelyek ezen adatok hiányában is igénybe vehetők.

3.5.3.     A Weboldal és az Ön között létrejött Felhasználói viszony teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Ön és a Weboldal között a sikeres regisztrációt követően egy sajátos felhasználó viszony jön létre, amelynek keretében a Weboldal megfelelő használatának biztosítása végett Önt jogok illetik és kötelezettségek terhelik a felhasználói viszony fennállása során. A felhasználói viszony teljesítéséhez szükséges az Ön e-mail címe.

3.5.4.     A Weboldal jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelés

Az Ön vezeték és keresztnevét, országát, megyéjét, városát és címét amennyiben Ön ezeket megadta a Weboldal az esetleges követelések érvényesítése érdekében felhasználhatja.

3.5.5.     A Weboldal saját statisztika vezetésére irányuló adatkezelése

 • Ön a Weboldal böngészésével hozzájárulását adja, hogy a Weboldal a Google Analytics használatával, anonim módon, a Weboldal kizárólagos saját használatára statisztikai célból adatkezelést végezzen. A saját statisztikai célból végzett adatkezelés alatt kell érteni különösen a Weboldal:
 • Munkamenetek
 • Felhasználók
 • Oldalmegtekintések
 • Visszafordulási arány
 • Organikus keresés
 • Oldal/munkamenet
 • Oldalon eltöltött idő
 • Oldal betöltődésének időtartama
 • Munkamenet időtartama

4.       Az adatkezelés időtartama

A 3.5. pontban felsorolt személyes adatokat a Weboldal mindaddig kezelheti, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg Ön írásban nem rendelkezik arról, hogy a Weboldal által kínált lehetőségeket a jövőben nem kívánja igénybe venni, azaz Felhasználói Fiókját törli. Az Ön Felhasználói Fiókjának törlésével egyidőben a Weboldal törli az elektronikus nyilvántartásából az Ön személyazonosító adatait, illetve egyes adatokat anonim (személyazonosításra alkalmatlan) formában statisztikai adatszolgáltatás céljából megőrizheti. A regisztráció érvényességi idejének lejártát követő 5 év elteltével vélelmezni kell, hogy Ön a Felhasználói Fiókját meg kívánja szüntetni.

5.       Adattovábbítás

A Dronegram.net a 3.5. pontban felsorolt személyes adatokat harmadik személyek részére nem, illetve kizárólag törvényben meghatározott okból, hatóságok (pl. rendőrség, ügyészség) által történő megkeresés esetén adja át.

6.       Profilalkotás

Biztosítjuk arról, hogy az adatkezelés során megadott adatait nem használjuk fel profilalkotásra, vagyis adatainak személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére.

7.       A Dronegram.net Felhasználóinak adatvédelemmel kapcsolatos jogai

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezelést megelőzően az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információ megismerésére, hogy hozzájárulását megfelelő tájékoztatás alapján, minden befolyástól mentesen, önként tudja megadni – ezt a célt szolgálja jelen tájékoztató is –, illetve hogy tisztában legyen azzal, melyek azok a személyes adatai, amelyeket jogszabály alapján kötelezően meg kell adnia könyvtárhasználati joga gyakorlásához.

7.2. Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés teljes időtartamában az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban részletezett valamennyi kérdésről ismételten felvilágosítást kapjon. Az Ön kérésére az adatkezelő az Önről nyilvántartott személyes adatokról készült másolatot az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje a Weboldal 2. pontban megjelölt kapcsolattartóját arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Az adatminőség általános elvére tekintettel, a személyes adatok pontosságának megőrzése és fenntartása érdekében az Ön személyes adatainak egyeztetésére a Weboldalon legkésőbb 12 havonta sor kerül.

7.4. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult kérni az adatkezelőktől a személyes adatai törlését (különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Ön az önkéntesen szolgáltatott adatok vonatkozásában a hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap az adatok további kezelésére). Az adatkezelő csak a GDPR 17. cikk (1) bekezdésben felsorolt indokok valamelyike alapján köteles elvégezni az adatok törlését, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a törléshez való jog korlátozható.

7.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozhatósághoz való jog

A Weboldal elektronikus nyilvántartási rendszerében tárolt adatai kapcsán Ön jogosult arra is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. A tiltakozáshoz való jog

Önnek lehetősége van tiltakoznia azon adatkezelésekkel szemben, ahol az adatkezelés jogalapja a közérdekű adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy más harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ilyenkor meg kell jelölnie a tiltakozás indokolásában, hogy milyen saját helyzetével kapcsolatos okból kéri az adatkezelés megszüntetését.

8.       Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem esetén

8.1.      Kérelem benyújtásának módja

Amennyiben az adatkezeléssel és a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatosan merül fel kérdése, illetve kérelmet kíván benyújtani fenti jogai érvényesítése érdekében, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a 2. pontban megnevezett kapcsolattartóval. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetősége van elektronikus levél küldésére, akkor kérelmét az alábbi e-mail címre egyidejűleg küldje meg: breszkovicsb@gmail.com

8.2.      A kérelem várható elintézésének menete

A Weboldal indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön kérelemének beérkezésétől számított 30 napon belül, tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható.

Amennyiben a Könyvtár úgy ítéli meg, hogy az Ön kérelme nem teljesíthető, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Személyes adatai biztonsága érdekében fontos, hogy a fenti jogokat csak akkor tudja gyakorolni, ha (írásbeli, szóbeli, vagy elektronikus úton benyújtott) kérelme során személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja.

9.       További jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben nem sikerülne az Ön adatkezeléssel kapcsolatos kéréseivel kapcsolatosan sikeresen együttműködnünk, az alábbi további jogorvoslati lehetőségekre szeretnénk felhívni szíves figyelmét:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) Ön bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogainak megsértése esetén az adatkezelő (jelen esetben a Dronegram.net) ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Pécs, 2019. január 26.

Töltse le PDF-ben